Kalendarz rekrutacji
Regulamin rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5§ 1

Regulamin dotyczy rekrutacji absolwentów gimnazjów do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w zawodach robotniczych:

- murarz-tynkarz ;

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

- betoniarz-zbrojarz;

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;

- dekarz;

- cieśla;

- monter konstrukcji budowlanych;

- stolarz;

- zdun;

 § 3

1. W Zespole Szkół Budowlanych działa punkt informacyjny, czynny codziennie w godzinach od 800 do 1500 (pokój nr 27, telefon kontaktowy 76 724 53 00), w którym są przyjmowane dokumenty związane z procesem rekrutacji oraz udziela się informacji dotyczących kształcenia zawodowego.

 

2. Kandydat składa podanie do szkoły w terminie od 1 czerwca 2016 r r. do 23 czerwca 2016 r.

 

3. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. dołącza następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum;
- zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego;§ 4

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi nie później niż 15 lipca 2016 r.

 

2. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu nie później niż do 19 lipca 2016 r.

 

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie później niż 26 lipca 2016 r.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nie później niż 27 lipca 2016 r.

 

5. W przypadku posiadania wolnych miejsc w poszczególnych kierunkach kształcenia szkoła prowadzi nabór uzupełniający na zasadach identycznych jak w przypadku pierwszego naboru.

 

6. Składanie dokumentów, przez kandydatów, w naborze uzupełniającym – do 1 sierpnia 2016 r.

 

7. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 23 sierpnia 2016 r.

 

8. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu 23 sierpnia 2016 r.

 

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie później niż 26 sierpnia 2016 r.

 

10. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 29 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin opracowano na podstawie:

  • Ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. ( Dz. U. poz. 204 ze zmianami);
  • Zarządzenia Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017;
  • Statutu Zespołu Szkół Budowlanych;


§ 2

1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających:

1) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego, matematyki, z obowiązkowego języka obcego nowożytnego oraz z geografii – dla kandydatów w zawodzie technik logistyk,
z biologii – dla kandydatów w zawodzie technik architektury krajobrazu,
z fizyki – dla kandydatów w pozostałych zawodach;

3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

4) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

-  liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
-- języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii jest równa liczbie określającej wynik procentowy uzyskany z danego zakresu pomnożonej przez 0,2;
-- języka obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy uzyskany z danego zakresu pomnożonej przez 0,08;
-- języka obcego na poziomie rozszerzonym jest równa liczbie określającej wynik procentowy uzyskany z danego zakresu pomnożonej przez 0,12;

- liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

b) 80 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, obowiązkowego języka obcego nowożytnego oraz odpowiednio z geografii, biologii lub fizyki, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

• 20 punktów – ocena: celujący,

•   16 punktów – ocena: bardzo dobry,

•   12 punktów – ocena: dobry,

•   8 punkty – ocena: dostateczny,

•   0 punktów – ocena: dopuszczający;

c) 20 punktów za:

• ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,

• inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenie gimnazjum:

- maksymalnie 10 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim

(1 konkurs – 4 pkt., 2 konkursy – 8 pkt., 3 i więcej – 10 pkt.),

- maksymalnie 2 punkty za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

(1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt.):

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych,

- 1 punkt za inne osiągnięcia ucznia, świadczące o jego dodatkowych zainteresowaniach.

- 2 punkty za aktywność na rzecz innych ludzi.

 

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc pod uwagę brane są łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.