Instrukcja określająca sposób zarządzania dziennikiem elektronicznym.

p. 1

Dziennik elektroniczny (zwany e-dziennikiem) to forma dokumentowania przebiegu nauczania w danym roku szkolnym.
p. 2

Selektywny dostęp do danych stanowiących dziennik elektroniczny mają:
- administratorzy wskazani przez dyrektora szkoły – w zakresie wszystkich danych zawartych w e-dzienniku;
- wychowawcy klas – w zakresie danych dotyczących uczniów danego oddziału;
- nauczyciele – w zakresie nauczanych przedmiotów;
- pracownicy sekretariatu – w zakresie danych osobowych uczniów;
- rodzice/prawni opiekunowie – w zakresie wglądu do informacji dotyczących ich dziecka;
- uczniowie – w zakresie wglądu do wyników w nauce i frekwencji na zajęciach edukacyjnych;p. 3

Wszyscy pracownicy szkoły korzystający z zasobów e-dziennika podpisują stosowne oświadczenie, przechowywane w aktach osobowych.p. 4

Prawo do rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników w systemie e - dziennika mają wyłącznie administratorzy.p. 5

Wszystkie czynności wykonywane przez użytkowników systemu są rejestrowane.

p. 6

Proces logowania do systemu powinien odbywać się w taki sposób, aby zapewnić poufność haseł i nieuprawnione przetwarzanie danych. Zabronione jest zapisywanie na dysku komputera haseł dla witryny oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną.p. 7

Zabrania się również przenoszenia danych znajdujących się w dzienniku elektronicznym na komputery osobiste użytkowników.


p. 8

Zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych stanowi hasło generowane przez administratora, przekazywane użytkownikowi w formie pisemnej. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany hasła, będącego ciągiem wielkich i małych liter oraz cyfr. Zmiana hasła jest wymuszana przez system co 30 dni. Indywidualne loginy i hasła pierwszego logowania uczniowie i rodzice otrzymują od wychowawcy klasy, potwierdzając pisemnie ich odbiór.p. 9

W sytuacji tymczasowego zaprzestania pracy w e-dzienniku użytkownik ma obowiązek wykonania operacji wyrejestrowywania się z systemu przed wyłączeniem komputera.p. 10

W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.