Ocenianie zachowania

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

Gimnazjum nr 3

klasa I, II – ocena semestralna i roczna

klasa III – ocena semestralna

Oceniana kategoria

Liczba punktów

udział w konkursie szkolnym / imprezie szkolnej

1

udział w konkursie pozaszkolnym / imprezie pozaszkolnej

5

sukces w konkursie pozaszkolnym

5

pochwała wychowawcy lub innego pracownika szkoły

3

pochwała dyrektora

5

wzorowa frekwencja

1

udział w zajęciach pozalekcyjnych

1

pomoc w organizacji imprezy szkolnej

1

praca w wolontariacie

1

pozostałe formy aktywności szkolnej (w tym zbieranie nakrętek)

1

1 godzina nieobecności nieusprawiedliwionej

-1

3 spóźnienia

-1

brak szacunku dla symboli narodowych

-1

brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

-1

zakłócanie toku lekcji

-1

korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji

-1

palenie papierosów

-1

stosowanie wulgaryzmów

-1

przejawy wandalizmu

-1

zaśmiecanie otoczenia

-1

upomnienie wychowawcy, dyrektora

-3

nagana dyrektora

-5

Uwagi

·         za każdą zebraną siatkę nakrętek uczeń otrzymuje 1 punkt, lecz nie może uzyskać więcej niż 5 punktów za tą formę aktywności;

·         uczeń, który w ciągu semestru przekroczył 15 godzin nieusprawiedliwionych lub 10 spóźnień może uzyskać maksymalnie ocenę nieodpowiednią.

 

ocena

wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

naganna

liczba punktów

> 15

10 / 15

2 / 9

-15 / 1

-24 / -16

poniżej -24

 

 

 

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

Gimnazjum nr 3

KLASA III –

OCENA ROCZNA

Oceniana kategoria

Liczba punktów

udział w konkursie szkolnym / imprezie szkolnej

1

udział w konkursie pozaszkolnym / imprezie pozaszkolnej

5

sukces w konkursie pozaszkolnym

5

pochwała wychowawcy lub innego pracownika szkoły

3

pochwała dyrektora

5

wzorowa frekwencja

1

udział w zajęciach pozalekcyjnych

1

pomoc w organizacji imprezy szkolnej

1

praca w wolontariacie

1

za uczestnictwo w realizacji projektu uczniowskiego

0 - 30

pozostałe formy aktywności szkolnej (w tym zbieranie nakrętek)

1

1 godzina nieobecności nieusprawiedliwionej

-1

3 spóźnienia

-1

brak szacunku dla symboli narodowych

-1

brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

-1

zakłócanie toku lekcji

-1

korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji

-1

palenie papierosów

-1

stosowanie wulgaryzmów

-1

przejawy wandalizmu

-1

zaśmiecanie otoczenia

-1

upomnienie wychowawcy, dyrektora

-3

nagana dyrektora

-5

Uwagi

·         za każdą zebraną siatkę nakrętek uczeń otrzymuje 1 punkt, lecz nie może uzyskać więcej niż 5 punktów za tą formę aktywności;

·         uczeń, który w ciągu roku szkolnego przekroczył 25 godzin nieusprawiedliwionych lub 15 spóźnień może uzyskać maksymalnie ocenę nieodpowiednią.

 

 

ocena

wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

naganna

liczba punktów

> 25

18 / 25

10 / 17

-10 / 9

-30 / -10

poniżej -30