Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

 ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

IM. WOJSKA POLSKIEGO

W LEGNICY

 

 

Wstęp

 

                Ze względu na wymagania stawiane współczesnej edukacji koniecznym elementem poprawy funkcjonowania szkoły jest dokonanie wszechstronnej analizy głównych obszarów jej pracy, określenie pozycji, jaką obecnie zajmuje w środowisku lokalnym, oszacowanie możliwości rozwojowych, ustalenie miejsca, które mogłaby zająć w przyszłości oraz wyznaczenie kierunków działania.

                Głównym zadaniem w kierowaniu Zespołem Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy jest umiejętność połączenia najlepszych, wieloletnich tradycji i osiągnięć pedagogicznych tej placówki z potrzebą zmiany, wynikającą z dynamicznych przekształceń   w otaczającej szkołę rzeczywistości.

 

Nadrzędny cel działania:

 

rozwój ucznia ukierunkowany na zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej

 

Hasła przewodnie:

„Budowlanka – sukces murowany”

„Gimnazjum nr 3  szkołą mistrzów”

 

Kształcenie

        Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia

Lp.

Zadanie

Działania

1

Wspieranie kształcenia

Bieżące monitorowanie realizacji podstawy programowej

Dobre przygotowanie i wdrożenie reformy szkolnictwa zawodowego

Weryfikowanie skuteczności nauczania poprzez analizę wyników i wdrażanie programów naprawczych

Dodatkowa praca z uczniem zdolnym oraz  uczniem mającym trudności w nauce

Nawiązanie stałej współpracy z placówkami wspomagającymi proces rozwojowy uczniów

Poszerzanie i uelastycznianie oferty edukacyjnej szkoły

Zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pod kątem potrzeb szkoły

Uatrakcyjnianie form prowadzenia zajęć (lekcje online, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego)

Stworzenie stanowisk komputerowych  do dyspozycji uczniów w czasie wolnym od zajęć

Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi

2

Poprawa sytuacji szkolnej w zakresie frekwencji uczniów na zajęciach

Ustalenie czynników determinujących niezadowalającą frekwencję na zajęciach

i opracowanie działań przyczyniających się do poprawy sytuacji

Współpraca z rodzicami, których dzieci mają dużą absencję na zajęciach szkolnych

Pomoc nauczycielom w zorganizowaniu atrakcyjnych form zajęć

Uświadomienie uczniom wpływu frekwencji na osiągane przez nich wyniki w nauce

3

Podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych

Przygotowanie uczniów szkoły do egzaminów zewnętrznych poprzez przeprowadzanie próbnych egzaminów oraz testów diagnostycznych

 

·   Zwiększenie oferty zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów

 

Lp.

Zadanie

Działania

1

Stwarzanie możliwości i warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, uwrażliwianie młodego pokolenia na dobra kultury

Rozwijanie i wspieranie działalności kół i innych form zajęć pozalekcyjnych

Powołanie zespołu redakcyjnego i wydawanie gazetki szkolnej

Realizowanie działań Szkolnego Programu Rozwojowego dla ZSB w ramach projektów „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” oraz „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

Uczestniczenie młodzieży szkolnej w spotkaniach autorskich, odczytach, wystawach

Organizowanie wyjść młodzieży szkolnej do muzeum, teatru, kina, itp.

2

Mobilizowanie uczniów do poszerzania wiedzy, propagowanie zasad „zdrowej rywalizacji”

Zachęcanie uczniów do samokształcenia oraz pomoc w przygotowaniu do uczestnictwa w olimpiadach, turniejach, konkursach

Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie konkursów wewnątrzszkolnych

 

 Opieka i wychowanie

 

         Szkoła jest miejscem niezmiernie istotnym w życiu ucznia. Nie jest to tylko budynek, ale i społeczność - „rodzina”– koledzy i koleżanki z klasy czy drużyny sportowej, nauczyciel – wychowawca, trener. Tu spędza wiele czasu na lekcjach, jest podmiotem działań wychowawczych, uczestniczy w dodatkowych zajęciach, imprezach sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. Uczy się jak być obywatelem i patriotą.

         Uczeń powinien przebywać w szkole w warunkach wzajemnego szacunku, życzliwości, zaufania i w poczuciu bezpieczeństwa. W dążeniu do wszechstronnego wspierania młodzieży, oraz minimalizowania wszelkich form przemocy i agresji podejmowane będą następujące działania:

 

·   Tworzenie szkoły dającej poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, opartej na życzliwości, otwartości, wzajemnym szacunku i poszanowaniu prawa

 

Lp.

Zadanie

Działania

1

Eliminowanie zagrożeń w środowisku szkoły

Dbałość o prawidłowy stan techniczny obiektów szkolnych oraz środków dydaktycznych

Realizacja zadań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Informowanie o sposobach postępowania w sytuacjach trudnych (lekcje wychowawcze, spotkania z pedagogiem, psychologiem oraz spotkania prewencyjne z policją, strażą miejską, przedstawicielami sądu itp.)

Podnoszenie kultury osobistej uczniów oraz dyscypliny współżycia w szkole

Rozwijanie przyjaznych, partnerskich relacji nauczyciel – uczeń

2

 Budowanie poczucia współodpowiedzialności i przynależności, angażowanie uczniów w życie szkoły

Rozwijanie samorządności uczniowskiej

Powołanie Rzecznika Praw Ucznia

Prowadzenie badań ankietowych ukierunkowanych na poznanie oczekiwań uczniów oraz ich opinii na temat szkoły

Wspieranie wychowanków w ich działaniach.

Angażowanie młodzieży szkolnej w organizację uroczystości oraz innych przedsięwzięć

Powołanie w szkole „Klubu Absolwenta”, celem podtrzymania więzi z uczniami, którzy zakończyli naukę

Kultywowanie tradycji szkolnych

3

Uwrażliwianie młodzieży szkolnej na sprawy społeczne

Rozwijanie i wspieranie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu

Zaangażowanie uczniów w pozaszkolne rodzaje działalności ogólnokrajowej oraz na rzecz środowiska lokalnego

Uwrażliwianie społeczności szkolnej na problemy ekologiczne. Zachęcanie do uczestnictwa w akcjach na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie

4

Kształtowanie wśród uczniów postawy prozdrowotnej

Promowanie zdrowego stylu życia

Umożliwianie i zachęcanie do uczestnictwa

w krajowych i lokalnych przedsięwzięciach profilaktycznych oraz promujących zdrowie

5

Adaptacja uczniów klas pierwszych – działania na rzecz integracji ze środowiskiem szkoły

Zapoznanie się ze sposobami oraz stylami uczenia się nowych uczniów (organizowanie warsztatów, prelekcji)

Organizowanie spotkań integracyjnych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli starszych klas

6

Zacieśnianie współpracy z rodzicami i mobilizowanie ich do wspólnych działań

Ścisła współpraca z Radą Rodziców

Organizowanie spotkań z rodzicami, przeprowadzanie wśród nich badań ankietowych

Kontakty indywidualne, wspieranie rodziców, których dzieci sprawiają trudności wychowawcze

Zwiększanie zaangażowania rodziców w życie szkoły poprzez zachęcanie ich do współdecydowania w sprawach istotnych dla szkoły

Zapraszanie rodziców do uczestnictwa w szkolnych uroczystościach

7

Nawiązanie kontaktów ze szkołami o podobnym profilu z zagranicy.

Wznowienie współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą z Francji

Nawiązanie współpracy z nowymi szkołami w ramach projektów unijnych

 

Kadra pedagogiczna

Niezbędnym elementem funkcjonowania placówki oświatowej jest stwarzanie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Człowiek uczy się ustawicznie. Nauczyciel musi na bieżąco uzupełniać wiedzę, śledząc postęp i zmiany, poszerzając swoje horyzonty. Reforma szkolnictwa zawodowego wdrażana od września 2012, wymusza potrzebę pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności, zwłaszcza z zakresu technologii informacyjnej. Nowoczesny nauczyciel korzysta ze sprzętu multimedialnego, internet jest podstawowym źródłem pozyskiwania informacji i komunikacji, a tradycyjny dziennik zostanie zastąpiony elektronicznym e-dziennikiem.